DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT PRECOÇ DE LA HIPOACÚSIA UNIATERAL O ASIMÈTRICA A LA INFÀNCIA: RECOMANACIONS CODEPEH 2017.

Recents estudis sobre la importància de les pèrdues unilaterals.

Des de fa 3 dècades s’està implementant la importància de protetizar a nens amb pèrdues unilaterals per l’impacte sobre el seu desenvolupament. De la minimització de la importància d’aquests tipus de pèrdues auditives a partir que els pares mostraven la seva preocupació per l’impacte potències de la pèrdua auditiva en el desenvolupament dels seus fills (Fitzpatrick, et al, 2016: 34-43)
-Es fa esment en l’Impacte en el reconeixement de la parla (Lieu, 2015: 1011-1026) davant la suma binaural que permet entendre el llenguatge parlat en presència de soroll de fons, l’avantatge sobre audició unilateral és de 12-18%
-Mala comprensió a causa de l’efecte ombra del cap, major en les altes freqüències. Tot i que desenvolupin fals comportaments compensatoris davant d’aquesta situació i necessitat d’una major relació senyal / soroll que els normo-oients.
-Localització. Localitzar la font de so és una de les principals desavantatges.
-Rendiment acadèmic. Estudis demostren que entre un 22-40% de nens amb pèrdues unilateral repeteixen curs comparat amb un 2-4% de normo-oients. , És a dir 4,4 vegades més de suport individualitzat. Suport logopèdic d’un 41% en comparació amb 5 de normo-oients (Kirishnan i van hyfte, 2016: 63-73)
-Problemes acadèmics de comportament, major fatiga cognitiva i dificultats del llenguatge són alguns dels efectes en les hipoacúsies unilaterals.
-Capacitat de la parla i llenguatge no és del tot cert que no mostrin tot i la compensació per part de l’oïda sa, presenten dificultats en la parla, l’habilitat oral i de lectura, l’ortografia i les escales de reconeixement de paraules i de llenguatge
-Puntuació més baixes en les escales de qualitat de vida. Els nens amb aquesta afectació entre un 25-40% tenen risc de desenvolupar pitjors aptituds en parla i llenguatge comparats amb normooyentes.